Položková analýza

Pro zajištění správné funkce hodnocení uvádí tato tabulka zpracovaná data testu v podobě, která je vhodná pro analýzu a posouzení výkonnosti každé otázky. Statistické parametry použité při analýze jsou vypočítávány v souladu s klasickou teorií testů.

Snadnost (% správně)

Tento údaj vypovídá o tom, jak snadná nebo obtížná je daná otázka pro studenty. Výpočet: Snadnost = Xprůměr / Xmax,
kde Xprůměr je průměrný počet bodů získaný všemi studenty za tuto položku a Xmax je maximální počet bodů, který lze za položku získat.
Jestliže je možné převest otázky do dichotomické podoby (pouze správné/nesprávné odpovědi), souhlasí tento parametr s procentuálně vyjádřeným počtem studentů, kteří na danou otázku odpověděli správně.

Směrodatná odchylka (SO)

Tento parametr udává rozptyl jednotlivých odpovědí v celém jejich souboru. Pokud všichni studenti odpoví stejně, pak platí, že SO=0. SO se počítá jako statistická směrodatná odchylka souboru poměrných skóre (bodový zisk/maximum) u každé konkrétní úlohy.

Diskriminační index (DI)

Tento parametr je hrubým ukazatelem výkonnosti každé položky odděleně pro skupinu zdatnějších a méně zdatných studentů. Před vlastním výpočtem indexu se provede rozdělení studentů na třetiny podle jejich celkového skóre dosaženého v testu. Potom se u analyzované položky vypočtou průměrná skóre skupiny nejlepších a nejhorších studentů a oba průměry se navzájem odečtou. Zde je matematické vyjádření:
DI = (Xnejlepší - Xnejhorší) / N,
kde Xnejlepší je suma poměrných skóre (bodový zisk/maximum), které u této úlohy získala 1/3 studentů s nejvyšším počtem bodů za celý test (jde tedy o počet správných odpovědí v rámci této nejlepší skupiny), a Xnejhorší je analogicky vypočtená suma pro 1/3 studentů s nejnižším počtem bodů za celý test.

Diskriminační index může nabývat hodnot v intervalu +1 až -1. Pokud je hodnota indexu menší než 0, znamená to, že položku zodpovědělo správně více slabších než zdatnějších studentů. Takové otázky by měly být vyřazeny jako bezcenné. Snižují totiž přesnost celkového výsledku testu.

Diskriminační koeficient (DC)

Tento koeficient představuje další ukazatel pro posouzení schopnosti položky rozlišovat zdatnější a méně zdatné studenty. DC je korelační koeficient mezi skóre za danou položku a za celý test. Výpočet:
DC = Suma(xy) / (N * sx * sy),
kde Suma(xy) je suma součinů odchylek pro skóre za danou položku a skóre za test,
N je počet odpovědí odeslaných u této otázky,
sx je směrodatná odchylka poměrného skóre za danou otázku,
a sy je směrodatná odchylka skóre za celý test.

Také tento parametr nabývá hodnot v intervalu +1 až -1. Kladné hodnoty značí položky, které odlišují zdatnější studenty, zatímco záporné hodnoty indikují položky, které byly zodpovězeny nejlépe studenty s nejnižším počtem bodů za celý test. Položky se zápornou hodnotou DC byly nesprávně zodpovězeny nejlepšími studenty, a představují tak pro ně vlastně jakousi penalizaci. Podobné položky by se neměly používat.
Výhodou diskriminačního koeficientu oproti diskriminačnímu indexu je, že DC používá k výpočtu data ze všech výsledků, ne pouze extrémní údaje pro nejlepší a nejhorší třetinu studentů. Z tohoto důvodu může být tento parametr citlivějším indikátorem pro posouzení výkonnosti jednotlivých položek.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English