Cvičení

Cvičení je jednoduchý, ale velmi účinný typ zadání. Ve cvičení požaduje učitel, aby studenti splnili praktický úkol. Může to být esej nebo zpráva, příprava prezentace apod. Když student zadání splní, musí sám ohodnotit svoji práci předtím, než ji odevzdá učiteli. Když je práce odevzdána, hodnotí ji učitel a používá tentýž formulář hodnocení jako student. Může studentovi poskytnout zpětnou vazbu a může ho požádat, aby svůj výkon zlepšil, práci přepracoval a odevzdal znovu. Tuto možnost mu ale také dát nemusí. Konečná známka je založena na tom, jak dobře student ohodnotil svoji práci a jak dobrá byla práce samotná.

Před začátkem cvičení učitel nastaví cvičení tak, že

  1. vytvoří dokument (např. ve formátu Microsoft Word nebo HTML), ve kterém cvičení uvede a sdělí studentům, co mají dělat. Tento soubor učitel vloží do cvičení.
  2. vybere způsob hodnocení a provede potřebné úpravy ve formuláři hodnocení. Tento formulář používají studenti i učitelé pro hodnocení prací vytvořených v rámci cvičení. K dispozici je několik různých typů hodnocení (viz nápověda ke způsobu hodnocení).

 

Pro velké třídy je vhodné vytvořit více než jednu verzi cvičení. Variantní zadání přispívají k různorodosti cvičení. Studentům jsou varianty zadání přidělovány náhodně, ale vyváženě. Každý student dostane pouze jedno zadání, ale jednotlivá zadání jsou ve třídě přidělena přibližně stejnému počtu studentů. Poznámka: Varianty cvičení by se od sebe neměly příliš lišit, protože se k hodnocení používá pro všechny stejný formulář.

Když je vytvořen popis cvičení a formulář pro hodnocení, cvičení se zpřístupní studentům. Zobrazí se jim popis cvičení nebo zadání. Když cvičení provedou, musejí svoji práci ohodnotit (použijí k tomu připravený formulář hodnocení) před tím, než ji odevzdají učiteli. Studenti mohou formulář hodnocení používat jako "kontrolní seznam". Mohou, pokud chtějí, svoji práci i hodnocení předtím, než je opravdu odevzdají, znovu projít – a pravděpodobně by bylo dobré je k tomu vybídnout.

Po odevzdání je práce studenta i jeho sebehodnocení dostupné učiteli. Učitel hodnotí práce (vychází přitom z hodnocení provedeného studentem) a rozhodne se, zda požádá studenta o opětovné odevzdání vylepšené verze práce či nikoli.

Pokud má učitel pocit, že by student mohl svoji práci vylepšit, může studentovi nabídnout možnost práci odevzdat znovu. Jestliže student této možnosti využije, učitel práci znovu ohodnotí. Použije formulář hodnocení, který obsahuje známky a komentáře z předchozího hodnocení odevzdané práce. Přehodnocení je tedy vlastně aktualizací formuláře s ohledem na revidovanou práci studenta, a nikoli hodnocením prováděným úplně znovu od začátku.

Když termín pro odevzdání prací vyprší, mohou studenti pokračovat v odevzdávání prací. Práce ale dostane příznak "Zpožděno". Učitel může, chce-li, práci oznámkovat a poskytnout studentovi zpětnou vazbu. Známky za pozdě odevzdané práce nejsou použity při výpočtu konečné známky. Pokud učitel z nějakého důvodu chce přijmout práci po termínu jako normálně odevzdanou práci, může příznak "Zpožděno" odstranit na stránce "Správa" kliknutím na odpovídající odkaz u odevzdané práce. Známka za tuto práci pak bude zahrnuta do výpočtu konečné známky.

Když jsou všechny práce oznámkovány, cvičení se přesune do závěrečné fáze. Další odevzdávání prací studenty již není povoleno. Studentům se nyní zobrazí jejich konečné známky spolu se známkami za odevzdané práce. Známka za cvičení se skládá ze známky za hodnocení, dané mírou shody mezi hodnocením provedeným studentem a hodnocením, které provedl učitel u (první) práce, kterou student odevzdal, a ze známky učitele, kterou ohodnotil odevzdanou práci. (Známka, kterou si udělili studenti při hodnocení vlastní práce, se nepoužije.)

Pokud učitel dovolí studentům znovu odevzdat práce, měl by vzít v úvahu, jakým způsobem nastaví výpočet závěrečné známky v případě několikanásobného odevzdávání. Tato volba umožňuje učiteli, aby si vybral, zda použije průměrnou známku za všechny odevzdané práce, nebo nejlepší známku. Tuto volbu je možno kdykoli změnit a projeví se okamžitě v přehledu známek v kurzu.

V konečné fázi cvičení mohou studenti také vidět "žebříček" odevzdaných prací. Je to seznam odevzdaných prací seřazených od nejlepší k nejhorší. V případě opakovaně odevzdaných prací se v seznamu zobrazí pouze nejlepší práce studenta.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English