Správa zadání ve cvičení

Zadání pro cvičení je o poznání složitější než běžné zadání. Zahrnuje tři kroky či fáze.

 1. Nastavení cvičení. Hodnocení prací vytvořených ve cvičení je snadnější, když je rozděleno do několika hodnoticích POLOŽEK. Tím docílíme toho, že známkování úkolu bude méně nahodilé a poskytne studentům rámec, podle kterého budou hodnotit. Je na učiteli, aby stanovil položky pro hodnocení a vytvořil tak známkovací tabulku. (Podrobněji k tomuto tématu viz stranu pro úpravu položek hodnocení.)

  Jakmile jsou stanoveny hodnoticí položky, musí učitel vložit do cvičení dokument (např. ve formátu Microsoft Word nebo HTML), který obsahuje popis cvičení či zadání. Tento soubor se studentům zobrazí v druhé fázi cvičení.

  Učitelé si mohou, pokud chtějí, připravit sadu podobných zadání a vložit je do cvičení. Poznámka: Tato zadání musejí být obdobná, protože pro všechny varianty se používá stejný formulář hodnocení. Učitel samozřejmě nemusí připravovat více zadání, u některých typů cvičení to dokonce ani není vhodné.

 2. Povolit studentům odevzdávat a hodnotit. Zadání je nyní zpřístupněno studentům. Pokud učitel zadal několik cvičení, vidí studenti různá zadání; jinak vidí všichni studenti totéž zadání.

  Než mohou studenti odevzdat svoji práci, musejí vyplnit formulář hodnocení. Když dokončí hodnocení, zobrazí se jim formulář pro vložení práce. Na zákaldě svého sebehodnocení mohou studenti svoji práci upravit.

  Když student svoji práci odevzdá, může ji učitel začít hodnotit. Odkaz "Odevzdané práce studentů k hodnocení" zobrazí stránku, na níž jsou odevzdané práce, které ještě nebyly hodnoceny. Seznam začíná prací, která byla odevzdána nejdříve. Formulář hodnocení těchto prací je zpočátku založen na hodnocení, které provedl sám student. Učitel tato hodnocení může měnit a přidávat k nim komentáře. Na konci jsou dvě tlačítka, která umožňují učiteli, aby se rozhodl, zda student může práci odevzdat znovu či nikoli.

  Pokud se učitel rozhodne, že nechá studenta práci znovu odevzdat, a student práci znovu odevzdá, hodnotí učitel práci znovu. V tomto případě se ve formuláři hodnocení objeví předchozí hodnocení provedené učitelem. Proces opakovaného odevzdávání a hodnocení řídí učitel volbou opakovaného odevzdávání. Pokud je studentům povoleno odevzdávat do cvičení několik prací, měl by se učitel rozhodnout, zda konečné známky budou založeny na nejlepší známce studenta nebo na jejich průměrné známce ze všech odevzdaných prací. Tuto volbu je možno kdykoli během cvičení změnit tak, že cvičení aktualizujeme – výsledek aktualizace se okamžitě projeví v přehledu známek v kurzu.

  I když termín pro odevzdání prací vyprší, student může i nadále odevzdat nebo znovu odevzdat svoji práci. Práce dostane příznak "Zpožděno" a zobrazí se v seznamu prací, které mají být hodnoceny; učitel může, pokud chce, práci ohodnotit jako obvykle. Na různých seznamech prací je datum odevzdání zobrazeno červeně (a v seznamu prací, které mají být známkovány, je doba, která uplynula od odevzdání práce, zobrazena také červeně). Pokud je práce, která byla odevzdána pozdě, oznámkována, zobrazí se známka červeně a v závorkách. Tyto známky se nezapočítávají do výpočtu konečné známky a nejsou uvedeny v přehledu známek v kurzu. Učitel může odstranit příznak "Zpožděno" kliknutím na odpovídající odkaz na stránce "Správa". Známka za práci potom bude zahrnuta do výpočtu konečné známky.

 3. Zobrazit známky a žebříček nejlepších prací. V této poslední fázi cvičení se studentům zobrazí konečné známky. Ve všech fázích cvičení (s výjimkou první fáze) jsou studentům známky dostupné, jsou to ovšem pouze "částečné" známky, protože se vypočítávají postupně z hodnocení, která jsou právě k dispozici.

  V této poslední fázi už studenti nemohou dále odevzdávat svoje práce. Cvičení je uzavřeno a učitel má možnost ukázat studentům příklady nejlepších odevzdaných prací.

  Studenti (i učitel) mají také možnost podívat se na "žebříček" odevzdaných prací. Práce jsou seřazeny podle známek, nejlepší práce je zařazena jako první. Známkou za odevzdanou práci je zde známka, kterou udělil učitel. Pokud student odevzdal více než jednu práci, zobrazí se v tabulce pouze nejlepší z jeho odevzdaných prací. Pokud je počet položek nastaven na nulu, žebříček se nezobrazí.

Souhrnná známka za cvičení je součet známky za (počáteční) hodnocení provedené studentem a známky za odevzdanou práci. Maximální hodnoty pro tyto známky jsou stanoveny při nastavování cvičení. Tyto maximální hodnoty je však možno měnit (aktualizací cvičení) kdykoli během cvičení; známky, které se zobrazují jak studentům, tak učiteli, vždy odrážejí aktuální maximální hodnotu známek.

Ve všech fázích cvičení má učitel přístup ke stránce "Správa". Najde tam odevzdané práce studentů a jejich hodnocení vlastních prací. Učitel může na této stránce hodnotit a přehodnotit odevzdané práce, známkovat a měnit známkování hodnocení, odstraňovat odevzdané práce a hodnocení a sledovat postup práce na zadání.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English