Porovnání hodnocení

U cvičení je obvyklé, že jedna práce je hodnocena dvakrát. Student si ohodnotí svoji práci předtím, než ji odevzdá a učitel potom práci hodnotí znovu. Hodnocení učitele vychází z hodnocení studenta. Cvičení umožňuje učiteli, aby část známky tvořilo hodnocení provedené studentem a zbývající část známky tvoří hodnocení práce učitelem. (Tyto dvě složky známky se nazývají "Známka za hodnocení" a "Známka za odevzdanou práci".) Poznámka: Známka, kterou si udělil student, se pro výpočet konečné známky nepoužívá. Hodnocení studenta je známkováno podle toho, nakolik se shoduje s hodnocením učitele.

Stupeň shody mezi hodnoceními prováděnými studenty a hodnoceními učitele je určován na základě rozdílů mezi bodovým hodnocením jednotlivých položek (vlastně jejich druhou mocninou). Průměr těchto rozdílů je třeba konvertovat na známku. Volba "Porovnání hodnocení" umožňuje učiteli, aby tuto konverzi mohl do jisté míry řídit.

Abyste si udělali představu, jak tato volba funguje, vezmeme si (poměrně jednoduchý) příklad hodnocení, které má 10 otázek Ano/Ne. V hodnocení se například mohou objevit otázky typu "Je graf správně uspořádán?", "Činí výpočet zisku 100,66 dolarů?" atd. Představme si deset takových otázek. Je-li vybráno nastavení "Velmi volné" a hodnocení provedené studentem je zcela shodné s hodnocením učitele, známka je 100%, při rozdílu o jednu otázku 90%, při dvou rozdílech 80%, třech rozdílech 70% atd. To se zdá být v pořádku a asi si říkáte, proč je to "Velmi volné" porovnání. Uvažujme tedy, že máme studenta, který hodnotí velmi nahodile a odpovědi na těchto deset otázek prostě hádá. Průměrně se tak "trefí" do hodnocení učitele u pěti odpovědí z deseti. Známka za toto nahodilé hodnocení by se tedy pohybovala kolem 50%. Je-li volba změněna na "Volné", potom nahodilé hodnocení už získá pouze 20%. Je-li volba změněna na "Střední", je známkou za nahodilé hodnocení obvykle 0 (nula). Při tomto porovnávání je známka 50% udělena v případě, že se obě hodnocení shodují v osmi otázkách z deseti. Jestliže se různí ve třech odpovědích, pak je známka 25%. Je-li volba nastavena na "Přísné", dvě rozdílné odpovědi vedou ke známce 40%. "Velmi přísné" porovnávání přiděluje za dvě rozdílné odpovědi známku 35%, a rozdíl v jedné odpovědi snižuje známku na 65%.

Tento příklad je poněkud umělý, protože většina hodnocení obsahuje obvykle položky, které mají různé hodnoty, a ne pouze Ano nebo Ne. V těchto případech budou výsledkem porovnávání známky pravděpodobně o něco vyšší než ty, které jsou uvedeny výše. Různé stupně porovnávání (Velmi volné, Volné, Střední...) jsou nastaveny tak, aby učitel mohl porovnávání doladit přesně podle svých potřeb. Pokud má učitel pocit, že známky za hodnocení jsou příliš nízké, potom změní volbu na "Volné" nebo dokonce "Velmi volné". A naopak, pokud se známky za hodnocení studenty zdají být obecně příliš vysoké, měla by být tato volba změněna na "Přísné" nebo "Velmi přísné". Je to opravdu metoda pokusu a omylu – nejlépe je začít s volbou "Střední".

V průběhu cvičení může mít učitel dojem, že známky, které dostávají studenti za svá hodnocení, jsou příliš vysoké nebo příliš nízké. Známky za hodnocení se zobrazují na stránce "Správa". V takovém případě může učitel změnit stupeň porovnávání a přepočítat známky studentů za hodnocení. K tomu je potřeba na stránce "Správa" kliknout na odkaz "Přepočítat známky za hodnocení provedená studenty". Tento postup je možno bez obav provádět opakovaně.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English